...spoľahlivý a rýchly preklad abstraktov

LeteckyPreklad.sk - vtáčik Kyve
LeteckyPreklad.sk - vtáčik Kuka
LeteckyPreklad.sk - vtáčik Mihalnice
LeteckyPreklad.sk - vtáčik Ide Hed

Naše referencie

 • Prekladateľské skúsenosti

  Skúsenosti, ktoré využívame pri preklade Vašich abstraktov, vychádzajú z dlhodobého štúdia cudzích jazykov (vysokoškolské, stredoškolské a najmä individuálne štúdium), konkrétne anglického (8 rokov), francúzskeho (5rokov) a ruského (3roky) jazyka. V procese štúdia sa už dlhší čas zameriavame na prekladateľskú činnosť, pri ktorej sme nabrali skúsenosti s rôznymi typmi textov vo všetkých uvedených jazykoch.

  Našim cieľom je dosiahnuť Vašu spokojnosť s využívaním služby LeteckyPreklad.sk, a to nielen vďaka cene a rýchlosti prekladu, ale aj jeho kvalite. Na tomto mieste Vám ponúkame ukážky konkrétnych textov, s ktorými máme skúsenosti a ktoré sme preložili pri rôznych príležitostiach.

 • Preklady abstraktov

  Abstrakt: Témou diplomovej práce je vývoj hodnotových orientácií rodiny. Práca je rozdelená na štyri kapitoly. V prvej kapitole sme definovali základné pojmy, týkajúce sa našej témy, a to pojem rodiny a pojem hodnoty. Taktiež sme popísali faktory, ktoré najviac ovplyvňujú vývoj dieťaťa, formujú jeho životné presvedčenie a teda aj hodnotové preferencie, ktoré budú v budúcnosti u neho dominovať. V druhej kapitole sme popísali najzaujímavejšie rozdiely vo vybraných rodinách etnických a religióznych skupín. V podkapitole etnických skupín analyzujeme rozdiely v rómskej a vo vietnamskej rodine. Nasledujúca podkapitola sa zaoberá rodinami religióznych skupín, a to kresťanskou rodinou a islamskou rodinou a taktiež rodinami, ktorých členovia sú v kontakte s novými náboženskými hnutiami. Tretia kapitola popisuje hodnoty, ktoré sú v dnešných rodinách preferované, zaoberá sa tiež hodnotou rodiny pre celú spoločnosť, ale aj otázkami homosexuálnych partnerstiev. V štvrtej kapitole analyzujeme a interpretujeme výsledky nášho prieskumu zameraného na rôzne oblasti rodinného života, ktoré súvisia s interakciou medzi jednotlivými členmi. Táto kapitola ponúka náhľad na verejnú mienku o vývoji rodiny. Cieľom je taktiež poukázať na rozdielnosť názorov mladšej generácie v porovnaní so staršou generáciou.

  Kľúčové slová: Rodina. Vývoj rodiny. Hodnoty rodiny. Hodnotové orientácie. Komparácia hodnôt  Abstract: The subject of this thesis is the evolution of value orientation of families. The thesis is divided into four chapters. In the first chapter the basic concepts related to the topic are defined, namely the concepts of a family and of value. Further we describe the factors influencing development of a child and forming their world views, which, consequently, determine future value preferences of a child. In the second chapter the attention is focused on the most significant distinctions among the chosen families of different ethnic origin and religious persuasion. As for ethnic origin, we analyse the distinctions between a Gypsy and a Vietnamese family. Treating religious persuasion, we examine the differences among a christian family, an islamic family and a family whose members concern themselves with new religious movements. The third chapter studies contemporary value preferences of families, the value of family itself for the entire society and it discusses also the issue of homosexual partnerships. In order to explore various fields of family life that are related to interactions of its members, the thesis deals with the results of a survey carried out to examine a public opinion on evolution of families. These results are analysed and interpreted in the last chapter. One of the aims of this chapter is also to underline the differences of opinions between older and younger generation.

  Keywords: Family. Evolution of family. Values of family. Value orientation. Comparison of values.  Abstrakt: Hlavná idea práce je priblížiť grafickú tvorbu, na základe ktorej vznikajú booklety hudobných nosičov so zameraním na ich výtvarnú stránku. Predmetom a obsahom nášho skúmania bola história a počiatky grafického dizajnu vo svete, ich vývoj, smerovanie a porovnanie odlišností v dejinách. Zaradenie a skúmanie jednotlivých bookletov svetovej produkcie, či výber zo slovenskej tvorby- (konkrétne zameranie sa na vydavateľstvo Slnko records). Jej významom by mala byť snaha o rozobratie tejto málo frekventovanej témy. Hlavným cieľom práce je upriamiť pozornosť človeka na každodenný produkt a jeho výtvarne riešený zovňajšok - obal všeobecne, ale hlavne na booklety hudobných nosičov, ako na súčasť vizuálneho umenia. Touto prácou vyjadrujeme záujem o grafický dizajn vo všeobecnosti a tiež o súčasnú tvorbu bookletov, zároveň potrebu rozšírenia informácii ohľadom teórie v tejto oblasti. Využívame metódy komparatistiky, analýzy, rozhovoru. Práca obsahuje poznatky o grafickom dizajne všeobecne, takže si ju možno aplikovať aj na hocaký iný druh grafického dizajnu.

  Kľúčové slová: booklet, hudobný nosič, grafický dizajn, dizajnér, písmo, obraz, Nelson Goodman, Zdeno Kolesár, Slnko records, obsah, forma...  Abstract: The main idea of this thesis is to present graphic design on the basis of which album covers are created and to approach album cover art from the point of view of visual arts. The subject matter of our research is the general history of graphic design, its beginnings, evolution, main trends and comparison of differences in the graphic design practice. The integral part of the thesis is also classification and study of chosen album covers created worldwide and in Slovakia (where we focus on the production of the record label Slnko records). The value of the thesis consist in effort to elaborate this rare topic, in addition, its purpose is to draw attention of others to artistically approached cover design of everyday products and particularly that of record albums, which is also a part of visual arts. By this research we demonstrate our interest in graphic design and in contemporary creation of album covers, the area that deserves more profound examination. The methods applied in this thesis are comparison, analyse and dialogue. The thesis involves a study of graphic design in general so it can be applied to any other relative area.

  Keywords: album cover, record album, graphic design, font, image, Nelson Goodman, Zdeno Kolesár, Slnko records, form, content...  Abstrakt: Táto práca prináša pohľad na jazyk alternatívnej hudby, jeho alternatívne podoby a fungovanie v dnes už multikultúrnom, digitalizovanom a mediálnom priestore. Pokúsili sme sa zistiť, čo alebo kto rozhoduje o tejto alternatívnosti a v akej podobe sa jazyk alternatívy prejavuje s poukázaním na jeho relatívnosť. Taktiež skúmame, či je táto potreba segregácie hudby dôležitá a či poznáme viac podôb alternatívnej hudby. Uskutočňujeme komparácie viacerých názorov na vnímanie umeleckého jazyka, ktorý je často vnímaný a posudzovaný nesprávne podľa starých zaužívaných noriem. Problém spôsobuje nutkavá snaha mať všetko podrobne rozložené, fakticky podložené a zaškatuľkované. Musia byť naozaj „všetky písmenká v polievke pekne v rade“ ako spieva skupina Kolowrat v piesni „Mikádo“. Poukazujeme na to, že v hudbe nemôžeme sledovať prvoplánovo tematickosť, ale sústrediť sa na citovú stránku, ktorú vyvoláva. Na základe nového prístupu dokážeme nájsť hodnotu aj alternatívnej hudbe.

  Kľúčové slová: Kultúra. Globalizácia. Multikulturalizmus. Digitalizácia. Jazyk hudby. Alternatíva. Alternatívna scéna.  Abstract: This thesis gives an insight into a language of alternative music, its variations position in today´s multicultural, digitised and mass media culture. Our research explores who or what determines that somethings is alternative and what are the forms of expressions of the alternative language whose character is basically relative. Furthermore, we focus on the question whether this classification of music is necessary and whether various types of alternative music can be distinguished. We compare several opinions on the perception of alternative language whose understanding and regarding is often wrong following the norms which are no more actual. The problem is caused by our persistent need to have everything divided into the smallest parts, supported by facts and systematised. Just like said in a song Mikádo by a slovak band Kolowrat: „All letters of alphabet soup must be set in order“. This thesis points out that music cannot be examined primarily on the basis of its general features but we need to perceive the emotions it evokes. Thanks to the new approach we will be able to put a value to alternative music.

  Keywords: Culture. Globalisation. Multiculturalism. Digitalisation. Language of music. Alternative. Alternative scene.  Abstrakt: Geografické informačné systémy (GIS) patria v súčasnej dobe do oblasti najviac rozvíjajúcich sa informačných systémov. Dáta týchto systémov sú využívané pri navigácii v dopravných prostriedkoch, každodenne nám uľahčujú orientáciu a umožňujú jednoduchšie spoznávať a analyzovať prostredie, v ktorom žijeme. Táto bakalárska práca poukazuje na využiteľnosť a možnosti techniky refaktorizácie databáz v súvislosti s jej aplikovaním na zostrojenú pokusnú databázu priestorových geografických dát. Ponúka modelové riešenia konkrétnych požiadaviek na štrukturálne zmeny v rámci databázy GIS realizované prostredníctvom vzorov refaktorizácie. Výsledkom práce je zhodnotenie a analýza kladov a záporov takéhoto prístupu vzhľadom na konkrétnu databázu geografického informačného systému.  Abstract: Geographic information systems (GIS) belong nowadays to the most developing information systems in general. Data stored by these systems are widely used in transport navigation, they facilitate orientation and making it considerably easier they enable us to observe and analyse the surroundings we live in. This thesis presents the utility and possible techniques of database refactoring by means of its application to an experimental database containing spatial geographic data. In addition, it offers model solutions to actual requests for structural alterations in GIS database that are implemented by different refactorisation patterns. This thesis is supposed to result in the evaluation and analyse of positive and negative aspects of database refactoring on the basis of operations carried out in the specific geographic information system database.

 • Ostatné preklady
Vzducholode
Bodky
© 2011-2013 - LeteckyPreklad.sk, leteckypreklad@leteckypreklad.sk
abstrakty pre Vás prekladá Marianna Marcinková.
webstránka od SMASH