...spoľahlivý a rýchly preklad abstraktov

LeteckyPreklad.sk - vtáčik Kyve
LeteckyPreklad.sk - vtáčik Kuka
LeteckyPreklad.sk - vtáčik Mihalnice
LeteckyPreklad.sk - vtáčik Ide Hed

Podrobnejšie informácie o službe LeteckyPreklad.sk.

 • LeteckyPreklad.sk

  LeteckyPreklad.sk je služba, ktorá Vám ponúka preklad abstraktov k záverečným vysokoškolským a iným prácam. Abstrakt je súčasť vedeckej práce, ktorá predstavuje krátke, vecné a presné zhrnutie podstaty práce a reprezentuje ju navonok. Preto sa pri väčšine podobných prác vyžaduje uviesť abstrakt nielen v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku.

  LeteckyPreklad.sk Vám ponúka pomoc pri jedinej ťažkosti, ktorá nemusí súvisieť s problematikou Vašej práce. Váš abstrakt preložíme do anglického jazyka za krátky čas a primeranú cenu, pričom prípadnými korektúrami sa postaráme aj o znenie a správnosť Vášho abstraktu v slovenčine.

  Navyše, keďže naša služba je vytvorená tak, aby dokázala spoľahlivo fungovať „letecky“, všetky náležitosti týkajúce sa jej sprostredkovania zabezpečíme cez internet a elektronickú komunikáciu.

  Budeme radi, ak výsledkom spolupráce so službou LeteckyPreklad.sk bude Vaša spokojnosť s preloženým abstraktom a jeho pohodlným sprostredkovaním.

 • Postup, cena a zabezpečenie

  Postup sprostredkovania služby LeteckyPreklad.sk je prispôsobený požiadavke čo najvyššej bezpečnosti a efektívnosti pre Vás aj pre nás.

  1. Na úvodnej stránke našej služby sa nachádza formulár, do ktorého môžete zadať Váš abstrakt a potrebné údaje a formulár ich doručí priamo k nám. (Aby ste si mohli overiť spoľahlivosť nášho prekladu, pri vypĺňaní formuláru Vám ponúkame možnosť požiadať o zaslanie krátkej ukážky Vášho preloženého abstraktu ešte pred vykonaním platby.)

  2. Hneď prijatí Vášho abstraktu Vám pošleme automatický e-mail, v ktorom prijatie Vášho abstraktu potvrdíme a dodáme Vám potrebné platobné údaje.

  3. Po prezretí Vášho abstraktu a stanovení doby jeho prekladu sa s Vami spojíme a dohodneme sa s Vami na konkrétnych podmienkach prekladu.

  4. Hneď ako bude Váš abstrakt preložený a my na našom účte zaregistrujeme uskutočnenie platby s Vašim variabilným symbolom, Váš abstrakt v anglickom aj slovenskom jazyku po prípadných korektúrach Vám pošleme na e-mailovú adresu. (Pri vykonaní platby je dôležité zadať správny variabilný symbol, ktorý dostanete spolu s našimi platobnými údajmi, aby sme Vašu platbu identifikovali a mohli Vám poslať Váš abstrakt.)

  Cena klasického (opisného, indikatívneho) abstraktu, ktorý má od 150-250 slov, je 5 eur.

 • Doba dodania prekladu

  Preklad Vášho abstraktu sa vždy snažíme vykonať čo najkvalitnejšie a zároveň čo najrýchlejšie. Doba, za ktorú Vám ho budeme môcť preložiť, však závisí aj od počtu našich zákaziek a špecializácie jazyka abstraktu.

  V prípade menšieho počtu zákaziek Vám abstrakt preložíme do 1-2 dní. Pri väčšom množstve rozpracovaných prekladov a úzko špecializovanom odbornom jazyku môže byť doba dodania prekladu aj dlhšia. Aby ste mali jasnú predstavu, ako rýchlo Vám v aktuálnom momente dokážeme preklad abstraktu zabezpečiť, na konkrétnej dobe dodania sa vždy dohodneme prostredníctvom e-mailu a budeme sa pritom snažiť vyhovieť Vašim potrebám.

 • Podmienky služby

  Pri poskytovaní služby LeteckyPreklad.sk sa zaväzujeme dodržiavať tieto zásady:
  - Vaše údaje zadané pri vypĺňaní formuláru nebudú poskytované tretím osobám ani využívané na iné účely ako sprostredkovanie našej služby.
  - Váš abstrakt ani jeho obsah nebude poskytovaný tretím osobám ani zverejňovaný na žiadnom mieste bez Vášho povolenia.
  - Vaša e-mailová adresa nebude využívaná na propagáciu našich ani iných služieb, slúžiť bude výhradne na komunikáciou počas sprostredkúvania prekladu Vášho abstraktu.
  - V prípade akýchkoľvek otázok alebo nezrovnalostí po prijatí Vášho preloženého abstraktu sme Vám naďalej k dispozícii na našej e-mailovej adrese.
  - Na našej e-mailovej adrese prijímame akékoľvek sťažnosti a riešime akékoľvek problémy súvisiacimi s využívaním služby LeteckyPreklad.sk.


  Našich zákazníkov prosíme o rešpektovanie nasledujúcich bodov:
  - Táto služba je vytvorená pre preklad abstraktov, ktorých zvyčajný rozsah je 150-250 slov, na základe čoho sa snažíme garantovať rýchlosť a primeranú cenu prekladu. Pri zadaní textu výrazne presahujúceho rozsah klasického abstraktu (vrátane tzv. rozšírených abstraktov v rozsahu od 300-500 slov) budeme musieť stanoviť odlišné podmienky vykonania takéhoto prekladu.
  - Váš preložený abstrakt Vám pošleme do stanovenej doby prekladu, prípadne aj skôr, no vždy až po uskutočnení platby za vykonanie našej služby.
  - V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí ohľadom uskutočnenia Vašej platby bude ako dôkaz o jej vykonaní či nevykonaní slúžiť výpis z účtu.
  - V prípade akýchkoľvek technických problémov pri prevádzkovaní našej stránky Vás prosíme o zhovievavosť, upozorniť nás o nich môžete na našej e-mailovej adrese (po upozornení ich budeme čo najskôr riešiť).


  Ostatné podmienky: :)
  - Využívanie služby LeteckyPreklad.sk je neobmedzené.
  - O službe LeteckyPreklad.sk môžete dať vedieť všetkým svojim známym, ktorí by ju mohli potrebovať.
  - Pri poskytovaní služby LeteckyPreklad.sk využijeme všetky letecké prostriedky, ktoré máme k dispozícii, aby sme Vám preklad Vášho abstraktu dodali spoľahlivo a rýchlo.

 • Abstrakt - najdôležitejšia časť publikácie

  Účel abstraktu: stručná, vecná a presná charakteristika práce pre rýchlu orientáciu; slúži ako podklad pre rozhodnutie čitateľa/ky, či sa budú o prácu zaujímať podrobnejšie.

  Pri písaní abstraktu je najlepšie riadiť sa bezvýhradne pokynmi (vydavateľov, usporiadateľov) pre jeho prípravu (ak sú poskytnuté). Pokyny obyčajne obsahujú:
  - formu nadpisu (niekedy je predpísané celé záhlavie abstraktu);
  - formu uvedenia autora/ov, ich inštitúcií, príp. ich poštovej adresy;
  - možnosť uvedenia grantovej agentúry a čísla grantu;
  - požadovanú dĺžku abstraktu;
  - veľkosť a typ písma;
  - počet slov alebo rozmer v mm.

  Všeobecné zásady pre písanie abstraktu:
  - má byť stručný, vecný, zrozumiteľný, bez neurčitých viet - čím kratší a vecnejší, tým lepšie; bez zbytočných slov: „ani jedno slovo nemá byť navyše, ani jedno potrebné nemá chýbať“;
  - nesmie tam byť nič, čo nie je vo vlastnom texte materiálu/článku;
  - ak sú v abstrakte skratky, pri prvom ich použití sa má uviesť celý názov;
  - bez jazykových chýb a bez preklepov;
  - abstrakt sa číta ako prvý, píše sa ako posledný; umiestňuje sa na začiatku práce.


  Druhy abstraktov:

  1. Indikatívny, t. j. opisný alebo deskriptívny abstrakt – bez podrobností. Sústreďuje sa na hlavné výsledky. Väčšinou je to jeden odstavec, ktorý má 150-250 slov. Je to klasický (štandardný) časopisecký abstrakt. Opisuje prácu, neprezentuje priamo informácie, ktoré práca obsahuje („Autorka sa v práci venuje ... a skúma .. ďalej diskutuje ... uvádza...“.)

  2. Informatívny, t. j. široký, tzv. štrukturovaný abstrakt. Býva o 25 – 50 % dlhší ako abstrakt klasický - obyčajne obsahuje 250-400 slov. Prezentuje informácie, ktoré obsahuje práca v krátkej forme; preberá tón celého pôvodného textu, hovorí priamo o téme. Obyčajne štyri odstavce: 1. cieľ, zámer – jedna veta o cieli výskumu alebo hypotéze; 2. Metóda – účastníci výskumu, metodiky zberu údajov, usporiadanie výskumu, jeho priebeh, štatistické spracovanie. 3. Výsledky – výber najdôležitejších výsledkov výskumu. 4. Záver – jedna až tri jednoznačné vety.
  Tento typ abstraktu sa používa väčšinou pre úvodné alebo vyžiadané prednášky (tzv. konferenčné); považuje sa potom za samostatnú krátku publikáciu (je vykazovaný v zoznamoch publikačnej činnosti; jestvujú časopisy abstraktov, napr. Psychological Abstracts). Od klasického časopiseckého abstraktu sa líši (okrem rozsahu a štruktúry) najmä tým, že úvodná veta by mala naznačiť problém (položenou otázkou) - ak tento nie je tento zjavný z názvu; a mal by končiť vetou, ktorá jasne zhrňuje výsledok, t. j. odpoveď na otázku.
  Informatívny abstrakt slúži viacero účelom, preto je často uprednostňovaný pred opisným. Na druhej strane abstrakt opisný je užitočnejší, ak je potrebné prácu (z odstupu) analyzovať, hodnotiť alebo diskutovať (napr. pri recenzovaní práce).

  Kľúčové slová (key words) sú súčasťou abstraktu. Môžu to byť slová uvedené v nadpise práce. Ich počet je obyčajne obmedzený. Additional key words sú tie kľúčové slová, ktoré nie sú uvedené v nadpise práce.

  Súhrn (podľa Katuščáka, 1998) je krátka rekapitulácia výsledkov práce; súhrnná informácia o tom, k čomu sa autor dopracoval; neobsahuje informácie o cieli a použitých metódach. Nachádza sa na konci práce.

  Podľa Šestáka, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Academia, Praha 2000; voľne spracovala Viera Bačová, Prešov, marec 2004.

 • Kontakt

  Ak sme medzi informáciami neuviedli niečo, čo Vás zaujíma a máte ohľadom služby LeteckyPreklad.sk ďalšie otázky, môžete sa na nás obrátiť na adrese: leteckypreklad@leteckypreklad.sk.

  Túto adresu môžete využiť takisto v prípade, že by ste mali záujem o iný typ prekladu ako je abstrakt. LeteckyPreklad.sk Vám ochotne poskytne aj ďalšie prekladateľské služby, ktoré budete potrebovať a ktoré budú v našej kompetencii.

  Abstrakty pre Vás prekladá: Marianna Marcinková, štúdium prekladateľstva a tlmočníctva ruského a francúzskeho jazyka na Prešovskej univerzite.

  Túto stránku pre Vás spravuje: Tomáš Frapko Fesič, štúdium elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach.

Vzducholode
Bodky
© 2011-2013 - LeteckyPreklad.sk, leteckypreklad@leteckypreklad.sk
abstrakty pre Vás prekladá Marianna Marcinková.
webstránka od SMASH